Petra Paulina Visual

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme Petra Paulina Visualin palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.

 

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

  • miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
  • minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista.
  • mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
  • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

 

Rekisterin ylläpitäjät

Petra Alanen, Petra Paulina Visual Y-2956674-5
Edellä mainittu ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä.

 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
• Puhelinnumero: 040 5744282
• Sähköpostiosoite: petra@petrapaulinavisual.fi
• Osoite: PL 82020, Viinikankatu 1 B, 33100 Tampere

 

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta
Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon.
Yrityksen edustaja käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen sähköpostia, WhatsAppia ja kirjallista menettelyä.

 

Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan toimeksiannon yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.Toimeksiannon yhteydessä asiakkaalta saatetaan pyytää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Toimeksiannon lisätiedot tai erityistoiveet

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee toimeksiannon tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa yritykselle itsestään henkilötietoja.

 

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan tallentaa. edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

 

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

 

Tiedon korjaaminen
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

 

Muut oikeudet
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä mainitun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.